Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, zijn van toepassing op al onze diensten die online, via een mobiel apparaat, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door onze (mobiele) website te openen, te surfen en te gebruiken en/of door een app te becommentariëren, erkent en stemt u in met de onderstaande voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) en verklaard u deze te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

SafeCity BV is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, En gevestigd te Tilburg, Nederland (Handelsregister 52820017).

De classificatie van de apps in sterren wordt gegenereerd op basis van antwoorden op de vragenlijst die speciaal is ontwikkeld door het SafeCity-expertteam. De antwoorden worden gegeven door de ontwikkelaars en leveranciers. Het SafeCIty-expertteam analyseert en verifieert deze antwoorden via een SafeCity-ontwikkeld algoritme. Ontwikkelaars en leveranciers kunnen de taxatie niet betwisten alleen als er aanvullende informatie wordt verstrekt die een waardecorrectie vereist. Extra advertenties voor het promoten van apps moeten worden betaald via een vaste jaarlijkse prijslijst. Betalingen van ontwikkelaars en leveranciers hebben geen invloed op de rangschikking door het SafeCity expertteam.

SafeCity BV wijst elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor communicatie op of via haar website af.

Alleen gebruikers of voormalige gebruikers kunnen de app beoordelen, beoordelen en becommentariëren. SafeCity verbindt zich ertoe haar uiterste best te doen om beoordelingen met obsceniteiten, of de vermelding van de naam of contactmogelijkheid van een persoon, of politiek gevoelige opmerkingen, of concurrentievervalsing te controleren en te verwijderen.

SafeCity heeft het recht om hun relatie om welke reden dan ook te beëindigen (inclusief in geval van contractbreuk of (faillissement) met inachtneming van de relevante opzegtermijn zoals overeengekomen tussen beide partijen.

Op deze voorwaarden en het verrichten van onze diensten is Nederlands recht van toepassing. Ongeacht de voorgaande rechtskeuze, een natuurlijke persoon die een van onze diensten gebruikt voor een doel dat kan worden beschouwd als zijnde buiten zijn beroep of beroep (hierna ook “consument” genoemd) Kan zich beroepen op de dwingende bepalingen van het recht van het land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben (dat wil zeggen bepalingen die, overeenkomstig de regels inzake de keuze van het recht van dat land, van toepassing moeten zijn ongeacht deze clausule betreffende de keuze van het recht, hierna: “Dwingende Bepalingen” genoemd). Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande, kan een consument ook een procedure instellen voor de tenuitvoerlegging van relevante toepasselijke verplichte Bepalingen in de rechtbanken van het land waar hij zijn woonplaats heeft; en een procedure tegen een consument kan slechts worden ingesteld bij de rechtbanken van het land waar hij zijn woonplaats heeft. Voor consumenten (in de Europese Economische ruimte): Wij raden u aan ons eerst op de hoogte te stellen van eventuele klachten door contact op te nemen met onze klantenservice. Als dit uw klacht niet oplost, kunt u uw klacht uploaden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform voor online geschillenbeslechting is te vinden op: http://ec.europa.eu/odr.

Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onuitvoerbaar of niet-bindend is of wordt, blijft u gebonden aan alle andere bepalingen van deze voorwaarden. In dat geval zal een dergelijke ongeldige bepaling echter zo volledig mogelijk worden toegepast als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en u zult ten minste overeenkomen een soortgelijk effect te accepteren als de ongeldige, niet-afdwingbare of niet-bindende bepaling, gezien de inhoud en het doel van deze voorwaarden.